Polityka Prywatności

Witaj!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej duniapacheco.pl oraz fanpage' a Facebook https://www.facebook.com/duniapachecopl i fanpage'a Instagram - https://www.instagram.com/duniapachecopl/

 

§ 1 Definicje pojęć

 

1. Administrator – Dúnia Hejneman; Confidancing by Dúnia Hejneman; wpisana w CEIDG; adres ul. Obrońców Tobruku 18B/11 01-494 Warszawa; NIP 5223251227; REGON 524624580.

2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.duniapacheco.pl

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

6. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

§ 2 Zbieranie danych

 

Administrator zbiera dane osób fizycznych korzystających z Serwisu wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Ponadto Administrator zbiera również informacje o aktywności poszczególnych Użytkowników w Serwisie.
 

§ 3 Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją następujących celów:

 1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników.
 3. W celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).</li
 4. W celach marketingowych Administratora.

2. Administrator zapewnia możliwość nawiązania kontaktu przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Celem skorzystanie z formularza należy podać Dane osobowe wymagane celem podjęcia kontaktu z Użytkownikiem oraz ustosunkowanie się do zadanego przez niego pytania, przy czym podanie danych oznaczonych gwiazdką jest wymagane w celu realizacji zamówionego kontaktu. Niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówionego kontaktu.

3. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika Serwisu za pośrednictwem formularza, o którym mowa w ust. poprzedzającym, przetwarzane są przez Administratora:

 1. W celu identyfikacji tożsamości nadawcy oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem przedmiotowego formularza – w takich okolicznościach podstawą prawną przetwarzania danych obowiązkowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§ 4 Marketing i social media

 

1. Dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych. Przetwarzanie danych we wskazanych celach może odbywać się poprzez:

 1. Wyświetlanie Użytkownikowi Serwisu przekazów i treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa).
 2. Wyświetlania Użytkownikowi Serwisu przekazów i treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama behawioralna).
 3. Wysyłanie do Użytkowników Serwisu, za pośrednictwem korespondencji mailowych powiadomień/informacji o ofertach, treściach, przekazach, które mogą zawierać informacje handlowe.

2. Dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane, jeżeli odwiedza on profile społecznościowe Administratora.

3. Administrator prowadzi następujące profile w mediach społecznościowych:

 1. Facebook: www.facebook.com/duniapachecopl
 2. Instagram: www.instagram.com/duniapachecopl
 3. Youtube: www.youtube.com/@duniapachecopl;

4. Dane użytkowników, odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych, przetwarzane są w celach:

 1. Korespondowania z Użytkownikiem.
 2. Prowadzenia profili w mediach społecznościowych.
 3. Promowania produktów i usług oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Administratora.
 4. Informowania Użytkowników o działaniach i aktywności Administratora.

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Administrator korzysta z narzędzi remarketingowych oraz statystycznych w postaci Facebook Pixel celem:
- kierowania do Użytkownika treści reklamowych i marketingowych;
- rejestracji odwiedzin Użytkowników na stronie internetowej Administratora oraz analizy ich aktywności na stronie internetowej Administratora.

W związku z powyższym Administrator wykorzystuje pliki cookies firmy Facebook. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez właściciela portalu Facebook odbywa się w oparciu o zawartą umowę o powierzeniu danych. Facebook Piksel w sposób zautomatyzowany dokonuje gromadzenia i zapisu danych osobowych takich jak: adres IP, data i dokładny czas wizyty na stronie www Administratora, informacje o urządzeniu oraz wykorzystywanej przeglądarce, a także informacje o aktywności Użytkownika na stronie internetowej Administratora). Użytkownik – w ramach ustawień plików cookies – ma możliwość podjęcia decyzji, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z narzędzia, jakim jest Facebook Pixel. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie, analizę jego aktywności i preferencji.

2. Celem zagwarantowania Użytkownikom Serwisu jego funkcjonalności oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług, Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3. Celem ewidencjonowania wizyt Użytkowników w Serwisie Administrator wykorzystuje piliki cookies wydajności – podstawa przetwarzania: zgoda osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym zgoda może być w każdym czasie wycofana.

4. Administrator wykorzystuje funkcjonalne pliki cookies, co ma na celu dostosowanie treści zamieszczonych w Serwisie do preferencji Użytkownika Serwisu – podstawa przetwarzania: zgoda osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym zgoda może być w każdym czasie wycofana.

5. Administrator wykorzystuje reklamowe pliki cookies, których wykorzystywanie umożliwia dostosowanie treści i przekazów reklamowych do preferencji Użytkowników – podstawa przetwarzania: zgoda osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym zgoda może być w każdym czasie wycofana.

6. Wykorzystywanie plików cookies, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika.

7. Uzyskanie zgody nie jest niezbędne w zakresie plików cookies, których wykorzystywanie jest konieczne celem należytego świadczenia usług komunikacyjnych.

8. Wycofanie zgody na zbieranie plików cookies może nastąpić w następujący sposób: poprzez wysyłania wiadomość na adres info@duniapacheco.pl

9. Użytkownik ma również możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Celem powzięcia niezbędnych informacji w tym zakresie, można skorzystać z wytycznych zamieszczonych pod następującymi linkami:

  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet- explorer-delete-manage-cookies
  2. MozillaFirefox:http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. GoogleChrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&an
   swer=95647
  4. Opera:http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.

10. Nadto, istnieje stała, nieograniczona możliwość zweryfikowania ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki.

 

§ 6 Okres przetwarzania

1. Dane osobowe przetwarzane są:
- przez czas świadczenia usługi,
- do czasu wycofania wyrażonej zgody;
- do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

3. Upływ okresu przetwarzania skutkuje usuwaniem lub anonimizacją danych.

 

§ 7 Uprawnienia Użytkowników

Użytkownikom Serwisu, których dane podlegają przetwarzaniu, przysługują następujące uprawnienia:

 

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – orazichprzechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana
  decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości
  zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jeżeli znajduje to zastosowanie, to podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych
  może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 8 Żądania związane z realizacją praw Użytkowników Serwisu

1. Żądania związane z realizacją praw Użytkowników Serwisu mogą być zgłaszane:

 1. w formie pisemnej na adres siedziby Administratora;
 2. w formie dokumentowej, tj. za pośrednictwem korespondencji mailowej naadres e-mail: info@duniapacheco.pl

2. W żądaniu należy precyzyjnie określić:

 1. Uprawnienie, które określony Użytkownik chciałby zrealizować;
 2. Proces przetwarzania, którego dotyczy zgłaszane przez Użytkownika żądanie;
 3. Cele przetwarzania, których dotyczy określone żądanie Użytkownika.

 

§ 9 Odbiorcy danych osobowych

1. W efekcie świadczenia usług, dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim, takim jak np. podmioty świadczące usługi prawne; usługi IT; kurierzy, operatorzy pocztowi; operatorzy płatności; dostawcy systemów płatniczych.

2. Dane osobowo mogą zostać także ujawnione, jeżeli żąda tego podmiot uprawniony do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 10 Przekazywanie danych poza EOG

1. Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG, jeżeli jest to niezbędne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, wodniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

2. Administrator poinformuje Użytkownika Serwisu o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG już przy ich pozyskaniu.

 

§ 11 Ochrona i bezpieczeństwo danych

1. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2. Administrator zapewnia ewidencjonowanie czynności dokonywanych z wykorzystaniem danych osobowych.

3. Administrator dąży do tego, by jego podwykonawcy i osoby z nim współpracujące dbały o należytą ochronę danych osobowych.

 

§ 12 Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 1. w formie pisemnej na adres siedziby Administratora;
 2. w formie dokumentowej, za pośrednictwem korespondencji mailowej, przy
  wykorzystaniu adresu e-mail: info@duniapacheco.pl;

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia ......
2. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności podane zostaną do wiadomości
Użytkowników z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.

[contact-form-7 id="37" title="Formularz 1"]
BEZPŁATNA LEKCJA
magnifiercross